نخستین عرضه و معامله کالای برق نیروگاه زاگرس

نخستین عرضه و معامله کالای برق نیروگاه زاگرس
روز سه شنبه بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 286 هزار قرارداد معادل 24 میلیون و 48 هزار کیلووات ساعت به ارزش 6 میلیارد و 554 میلیون ریال بود.

نخستین عرضه و معامله کالای برق نیروگاه زاگرس

روز سه شنبه بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 286 هزار قرارداد معادل 24 میلیون و 48 هزار کیلووات ساعت به ارزش 6 میلیارد و 554 میلیون ریال بود.
نخستین عرضه و معامله کالای برق نیروگاه زاگرس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author