نخستین دوره DBA بازارسرمایه اسلامی با گواهینامه سازمان

نخستین دوره DBA بازارسرمایه اسلامی با گواهینامه سازمان
براساس تفاهمنامه سازمان بورس و انجمن مالی اسلامی، سازمان بورس به دانش آموختگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی، گواهینامه های حرفه ای اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه اعطا خواهد کرد.

نخستین دوره DBA بازارسرمایه اسلامی با گواهینامه سازمان

براساس تفاهمنامه سازمان بورس و انجمن مالی اسلامی، سازمان بورس به دانش آموختگان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی، گواهینامه های حرفه ای اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه اعطا خواهد کرد.
نخستین دوره DBA بازارسرمایه اسلامی با گواهینامه سازمان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author