نتایج هفته اول نخستین لیگ ستارگان بورس/ علامه ای ها پیش تاز مسابقات

نتایج هفته اول نخستین لیگ ستارگان بورس/ علامه ای ها پیش تاز مسابقات
رییس کمیته اجرایی لیگ ستارگان بورس ایران درباره اهداف نخستین لیگ ستارگان بورس گفت: یکی از اهداف اصلی ما انتقال و انعکاس فرهنگ اشتغال و کارآفرینی نوین در جامعه بود. در همین هفته اول مسابقه شاهد بودیم که تیم های اول، دوم و سوم در عرض یک هفته با رفتار درست معامله گری به سودهای قابل قبولی رسیدند.

نتایج هفته اول نخستین لیگ ستارگان بورس/ علامه ای ها پیش تاز مسابقات

رییس کمیته اجرایی لیگ ستارگان بورس ایران درباره اهداف نخستین لیگ ستارگان بورس گفت: یکی از اهداف اصلی ما انتقال و انعکاس فرهنگ اشتغال و کارآفرینی نوین در جامعه بود. در همین هفته اول مسابقه شاهد بودیم که تیم های اول، دوم و سوم در عرض یک هفته با رفتار درست معامله گری به سودهای قابل قبولی رسیدند.
نتایج هفته اول نخستین لیگ ستارگان بورس/ علامه ای ها پیش تاز مسابقات

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author