میانمار برای رشد اقتصادی به بورس لندن پناه برد

میانمار برای رشد اقتصادی به بورس لندن پناه برد
یک شرکت هتلداری برای توسعه بخش خدماتی در میانمار از بورس لندن استفاده کرده و برای تامین مالی به این بازار روی آورد.

میانمار برای رشد اقتصادی به بورس لندن پناه برد

یک شرکت هتلداری برای توسعه بخش خدماتی در میانمار از بورس لندن استفاده کرده و برای تامین مالی به این بازار روی آورد.
میانمار برای رشد اقتصادی به بورس لندن پناه برد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author