مکانیسم توقف نمادهای معاملاتی کوتاه‌تر شد

مکانیسم توقف نمادهای معاملاتی کوتاه‌تر شد
روشن قلب با اشاره به تغییر در دستورالعمل سازمان بورس گفت: حذف پیش‌بینی سود سهام و نبود نرخ ارز یا قیمت جهانی کالاها در آینده باعث می‌شد هیأت مدیره شرکت با پیش‌بینی سود ارقامی را به طور فرضی اعلام کند.

مکانیسم توقف نمادهای معاملاتی کوتاه‌تر شد

روشن قلب با اشاره به تغییر در دستورالعمل سازمان بورس گفت: حذف پیش‌بینی سود سهام و نبود نرخ ارز یا قیمت جهانی کالاها در آینده باعث می‌شد هیأت مدیره شرکت با پیش‌بینی سود ارقامی را به طور فرضی اعلام کند.
مکانیسم توقف نمادهای معاملاتی کوتاه‌تر شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author