معامله 5454 در رینگ طلایی بورس کالا

معامله 5454 در رینگ طلایی بورس کالا
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 5454 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید دی 95 تعداد 371 قرارداد، سهم سررسید اسفند 95 تعداد 85 قرارداد ، سررسید اردیبهشت 96 تعداد 106 قرارداد ، سررسید تیر 96 تعداد 837 قرارداد و در نهایت سررسید شهریور 96 تعداد 4140 قرارداد بود

معامله 5454 در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 5454 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید دی 95 تعداد 371 قرارداد، سهم سررسید اسفند 95 تعداد 85 قرارداد ، سررسید اردیبهشت 96 تعداد 106 قرارداد ، سررسید تیر 96 تعداد 837 قرارداد و در نهایت سررسید شهریور 96 تعداد 4140 قرارداد بود
معامله 5454 در رینگ طلایی بورس کالا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author