معامله 3218 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

معامله 3218 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 3218 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید شهریور 95 تعداد 67 قرارداد، سهم سررسید آبان 95 تعداد 12 قرارداد ، سررسید دی 95 تعداد 14 قرارداد ، سررسید اسفند 95 تعداد 446 قرارداد و در نهایت سررسید اردیبهشت 96 تعداد 2679 قرارداد بود

معامله 3218 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 3218 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید شهریور 95 تعداد 67 قرارداد، سهم سررسید آبان 95 تعداد 12 قرارداد ، سررسید دی 95 تعداد 14 قرارداد ، سررسید اسفند 95 تعداد 446 قرارداد و در نهایت سررسید اردیبهشت 96 تعداد 2679 قرارداد بود
معامله 3218 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author