معامله 10448 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

معامله 10448 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 10448 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید شهریور 95 تعداد 57 قرارداد، سهم سررسید آبان 95 تعداد 29 قرارداد ، سررسید دی 95 تعداد 11 قرارداد ، سررسید اسفند 95 تعداد 1055 قرارداد و در نهایت سررسید اردیبهشت 96 تعداد 9296 قرارداد بود

معامله 10448 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 10448 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید شهریور 95 تعداد 57 قرارداد، سهم سررسید آبان 95 تعداد 29 قرارداد ، سررسید دی 95 تعداد 11 قرارداد ، سررسید اسفند 95 تعداد 1055 قرارداد و در نهایت سررسید اردیبهشت 96 تعداد 9296 قرارداد بود
معامله 10448 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author