معامله 10 هزار کیلووات کالای برق نیروگاه دماوند

معامله 10 هزار کیلووات کالای برق نیروگاه دماوند
روز یکشنبه در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، یک میلیون و 680 هزار کیلووات ساعت برق به ارزش 722 میلیون ریال که توسط نیروگاه دماوند عرضه شد، مورد معامله قرار گرفت.

معامله 10 هزار کیلووات کالای برق نیروگاه دماوند

روز یکشنبه در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، یک میلیون و 680 هزار کیلووات ساعت برق به ارزش 722 میلیون ریال که توسط نیروگاه دماوند عرضه شد، مورد معامله قرار گرفت.
معامله 10 هزار کیلووات کالای برق نیروگاه دماوند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author