معامله بیش از 3598 میلیارد ریال در بازار فیزیکی طی دی ماه 96

معامله بیش از 3598 میلیارد ریال در بازار فیزیکی طی دی ماه 96
مجموع ارزش برق معامله شده در بازار برق بورس انرژی ایران از ابتدای دی ماه 480 میلیارد و 365 میلیون ریال شد که سهم برق معامله شده در تابلوی فیزیکی بورس انرژی ایران در این ماه 69 میلیارد و 362 میلیون است که در مقایسه با ماه گذشته رشد 585 درصدی ارزش معاملات مصرف کنندگان برق در تابلوی فیزیکی بورس انرژی ایران را از خود نشان می‌دهد.

معامله بیش از 3598 میلیارد ریال در بازار فیزیکی طی دی ماه 96

مجموع ارزش برق معامله شده در بازار برق بورس انرژی ایران از ابتدای دی ماه 480 میلیارد و 365 میلیون ریال شد که سهم برق معامله شده در تابلوی فیزیکی بورس انرژی ایران در این ماه 69 میلیارد و 362 میلیون است که در مقایسه با ماه گذشته رشد 585 درصدی ارزش معاملات مصرف کنندگان برق در تابلوی فیزیکی بورس انرژی ایران را از خود نشان می‌دهد.
معامله بیش از 3598 میلیارد ریال در بازار فیزیکی طی دی ماه 96

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author