معامله بیش از 11 میلیارد کیلووات ساعت برق

معامله بیش از 11 میلیارد کیلووات ساعت برق
از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر 11 میلیارد کیلووات ساعت برق در بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفته است.

معامله بیش از 11 میلیارد کیلووات ساعت برق

از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر 11 میلیارد کیلووات ساعت برق در بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفته است.
معامله بیش از 11 میلیارد کیلووات ساعت برق

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author