معاملات بدون توقف و 24 ساعته در آمریکا کلید خورد

معاملات بدون توقف و 24 ساعته در آمریکا کلید خورد
شرکت کارگزاریTD Ameritrade از امروز معامله بر روی صندوق های با درآمد ثابت خود را 24 ساعته کرد و به این ترتیب تمامی سرمایه گذارانی که از این پلتفرم معاملاتی استفاده می کنند می توانند در ساعات تعطیلی بازار نیز به معامله بپردازند.

معاملات بدون توقف و 24 ساعته در آمریکا کلید خورد

شرکت کارگزاریTD Ameritrade از امروز معامله بر روی صندوق های با درآمد ثابت خود را 24 ساعته کرد و به این ترتیب تمامی سرمایه گذارانی که از این پلتفرم معاملاتی استفاده می کنند می توانند در ساعات تعطیلی بازار نیز به معامله بپردازند.
معاملات بدون توقف و 24 ساعته در آمریکا کلید خورد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author