معاملات اوراق تسه بر مدار رشد/ افزایش ارزش بازار فرابورس ایران

معاملات اوراق تسه بر مدار رشد/ افزایش ارزش بازار فرابورس ایران
رصد معاملات بازارهای فرابورس نشان می‌دهد بهترین عملکرد در رشد حجم و ارزش دادوستدها را بازار پایه به ثبت رسانده به طوری که در این بازار حجم و ارزش معاملات به ترتیب رشد 36 و 21 درصدی را در مقایسه با هفته پیشین تجربه کرد.

معاملات اوراق تسه بر مدار رشد/ افزایش ارزش بازار فرابورس ایران

رصد معاملات بازارهای فرابورس نشان می‌دهد بهترین عملکرد در رشد حجم و ارزش دادوستدها را بازار پایه به ثبت رسانده به طوری که در این بازار حجم و ارزش معاملات به ترتیب رشد 36 و 21 درصدی را در مقایسه با هفته پیشین تجربه کرد.
معاملات اوراق تسه بر مدار رشد/ افزایش ارزش بازار فرابورس ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author