مطهره مروج سرپرست مدیریت فناوری سازمان بورس شد

مطهره مروج سرپرست مدیریت فناوری سازمان بورس شد
مروج نزدیک به یک دهه سابقه فعالیت در بازار سرمایه دارد. وی پیش از این، مشاور معاون اجرایی سازمان و مدیر پروژه سامانه جامع نظارتی بازار سرمایه بوده است.

مطهره مروج سرپرست مدیریت فناوری سازمان بورس شد

مروج نزدیک به یک دهه سابقه فعالیت در بازار سرمایه دارد. وی پیش از این، مشاور معاون اجرایی سازمان و مدیر پروژه سامانه جامع نظارتی بازار سرمایه بوده است.
مطهره مروج سرپرست مدیریت فناوری سازمان بورس شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author