مشمولان برای دریافت سود سهام عدالت شماره شبا ارائه کنند

مشمولان برای دریافت سود سهام عدالت شماره شبا ارائه کنند
آن دسته از مشمولانی که تا کنون اقدام به درج شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت ننموده اند، لازم است برای دریافت سود سهام خود اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir نمایند

مشمولان برای دریافت سود سهام عدالت شماره شبا ارائه کنند

آن دسته از مشمولانی که تا کنون اقدام به درج شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت ننموده اند، لازم است برای دریافت سود سهام خود اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir نمایند
مشمولان برای دریافت سود سهام عدالت شماره شبا ارائه کنند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author