مسیر جدید اوره و متانول در 2018

مسیر جدید اوره و متانول در 2018
شرکت های اوره ساز و متانول ساز بورسی با در اختیار داشتن سهم ملموسی از کل بورس تهران همواره مورد توجه سهامداران است، در این زمینه واکاوی روند این دو محصول در بازار جهانی می تواند در تصمیم سهامداران این شرکت ها نقش بسزایی داشته باشد. برهمین اساس بررسی ها نشان میدهد با توجه به سیاست های چین و آمریکا به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهانی، این دو محصول روندی متفاوت نسبت به سال 2017 را پیش روی دارند.

مسیر جدید اوره و متانول در 2018

شرکت های اوره ساز و متانول ساز بورسی با در اختیار داشتن سهم ملموسی از کل بورس تهران همواره مورد توجه سهامداران است، در این زمینه واکاوی روند این دو محصول در بازار جهانی می تواند در تصمیم سهامداران این شرکت ها نقش بسزایی داشته باشد. برهمین اساس بررسی ها نشان میدهد با توجه به سیاست های چین و آمریکا به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهانی، این دو محصول روندی متفاوت نسبت به سال 2017 را پیش روی دارند.
مسیر جدید اوره و متانول در 2018

label, , , ,

About the author