مرقام در سقف کانال صعودی

مرقام در سقف کانال صعودی
این شرکت که با شایعه آغاز فعالیت در حوزه صندوق‌های فروشگاهی از طریق یکی از زیر مجموعه‌هایش مورد توجه اهالی بازار قرار گرفته بود، روز گذشته پس از آنکه بودجه سال ۹۶ خود را با تعدیل منفی ۹ درصدی همراه کرده بود، بازگشایی شد.

مرقام در سقف کانال صعودی

این شرکت که با شایعه آغاز فعالیت در حوزه صندوق‌های فروشگاهی از طریق یکی از زیر مجموعه‌هایش مورد توجه اهالی بازار قرار گرفته بود، روز گذشته پس از آنکه بودجه سال ۹۶ خود را با تعدیل منفی ۹ درصدی همراه کرده بود، بازگشایی شد.
مرقام در سقف کانال صعودی

قرآن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author