مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران معرفی شد

مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران معرفی شد
طی احکام جداگانه ای از سوی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، مهدی صفری، حمیدرضا رفیعی، ابراهیم یافتیان ، ساسان جباری و محمد شهسواری به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.

مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران معرفی شد

طی احکام جداگانه ای از سوی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، مهدی صفری، حمیدرضا رفیعی، ابراهیم یافتیان ، ساسان جباری و محمد شهسواری به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.
مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران معرفی شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author