مدیرعامل بانک سپه پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانکی را تشریح کرد

مدیرعامل بانک سپه پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانکی را تشریح کرد
محمدکاظم چقازردی گفت: هزینه جذب منابع و در نتیجه قیمت تمام شده پول در بانک های کشور بالاست بنابراین ضرورت دارد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور نرخ تامین مالی در راستای افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید کاهش یابد.

مدیرعامل بانک سپه پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانکی را تشریح کرد

محمدکاظم چقازردی گفت: هزینه جذب منابع و در نتیجه قیمت تمام شده پول در بانک های کشور بالاست بنابراین ضرورت دارد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور نرخ تامین مالی در راستای افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید کاهش یابد.
مدیرعامل بانک سپه پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانکی را تشریح کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author