محکومیت های انضباطی شکل موثر گرفتند

محکومیت های انضباطی شکل موثر گرفتند
سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف جزئی کردن قانون و تصریح هر چه بهتر تخلف و مجازات، در دستور العمل جدید شرایط مختلف جرم و مجازات را دسته بندی و تفکیک کرد. بدین ترتیب بابت هر محکومیت یا هر تذکر و اخطار، شخص خاطی از حقوق عضویت در هیأت مدیره و دریافت مجوز محروم نمی شود.

محکومیت های انضباطی شکل موثر گرفتند

سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف جزئی کردن قانون و تصریح هر چه بهتر تخلف و مجازات، در دستور العمل جدید شرایط مختلف جرم و مجازات را دسته بندی و تفکیک کرد. بدین ترتیب بابت هر محکومیت یا هر تذکر و اخطار، شخص خاطی از حقوق عضویت در هیأت مدیره و دریافت مجوز محروم نمی شود.
محکومیت های انضباطی شکل موثر گرفتند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author