مجمع بیمه ایران برگزار شد

مجمع بیمه ایران برگزار شد
محسن پورکیانی مهمترین شاخص های عملکردی بیمه ایران را شامل رشد حق بیمه از ۷ درصد در سال ۹۴ به ۱۶ درصد در سال ۹۵ دانست و افزود: نرخ رشد پرداخت خسارت در سال ۹۴ معادل ۸ درصد بوده است که در سال ۹۵ رشد ۲۲ درصدی داشته است.

مجمع بیمه ایران برگزار شد

محسن پورکیانی مهمترین شاخص های عملکردی بیمه ایران را شامل رشد حق بیمه از ۷ درصد در سال ۹۴ به ۱۶ درصد در سال ۹۵ دانست و افزود: نرخ رشد پرداخت خسارت در سال ۹۴ معادل ۸ درصد بوده است که در سال ۹۵ رشد ۲۲ درصدی داشته است.
مجمع بیمه ایران برگزار شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author