مجمع بانک سینا 175 ریال سود تقسیم کرد

مجمع بانک سینا 175 ریال سود تقسیم کرد
به رغم عدم دریافت مجوز از بانک مرکزی و علیرغم نظر اعضای هیات مدیره برای عدم برگزاری مجمع بدون مجوز بانک مرکزی، جمع سهامداران نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا اقدام کردند

مجمع بانک سینا 175 ریال سود تقسیم کرد

به رغم عدم دریافت مجوز از بانک مرکزی و علیرغم نظر اعضای هیات مدیره برای عدم برگزاری مجمع بدون مجوز بانک مرکزی، جمع سهامداران نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا اقدام کردند
مجمع بانک سینا 175 ریال سود تقسیم کرد

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author