مجلس موافق عرضه کل گندم در بورس کالا است

مجلس موافق عرضه کل گندم در بورس کالا است
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:گسترش بازار سرمایه که جنس آن شفافیت است، به نفع اقتصاد کشور بوده و ثمرات زیادی برای بخش تولید و منافع ملی به همراه دارد.

مجلس موافق عرضه کل گندم در بورس کالا است

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:گسترش بازار سرمایه که جنس آن شفافیت است، به نفع اقتصاد کشور بوده و ثمرات زیادی برای بخش تولید و منافع ملی به همراه دارد.
مجلس موافق عرضه کل گندم در بورس کالا است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author