مبادله نیمی از حجم و ارزش مبادلات فرابورس در بازارهای اول و دوم

مبادله نیمی از حجم و ارزش مبادلات فرابورس در بازارهای اول و دوم
بیش از 60 درصد از حجم و 40 درصدِ ارزش کل دادوستدهای فرابورس در روز دهم دی‌ماه به بازارهای اول و دوم اختصاص یافت به گونه‌ای که در این دو بازار شاهد دست به دست شدن نزدیک به 385 میلیون سهم به ارزش افزون بر 625 میلیارد ریال بودیم.

مبادله نیمی از حجم و ارزش مبادلات فرابورس در بازارهای اول و دوم

بیش از 60 درصد از حجم و 40 درصدِ ارزش کل دادوستدهای فرابورس در روز دهم دی‌ماه به بازارهای اول و دوم اختصاص یافت به گونه‌ای که در این دو بازار شاهد دست به دست شدن نزدیک به 385 میلیون سهم به ارزش افزون بر 625 میلیارد ریال بودیم.
مبادله نیمی از حجم و ارزش مبادلات فرابورس در بازارهای اول و دوم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author