مادرانی شجاع و اقتصادی باشید

مادرانی شجاع و اقتصادی باشید
کارا گمل، خبرنگار اقتصادی روزنامه دیلی تلگراف از فواید سرمایه گذاری برای کودکان در بازارهای سهام نوشته است. و به مادران اطمینان داده که فرزندان شان پس از گذراندن سن نوجوانی و ورود به مرز جوانی از آنها بابت هوش سرمایه گذاری شان تشکر می کنند.

مادرانی شجاع و اقتصادی باشید

کارا گمل، خبرنگار اقتصادی روزنامه دیلی تلگراف از فواید سرمایه گذاری برای کودکان در بازارهای سهام نوشته است. و به مادران اطمینان داده که فرزندان شان پس از گذراندن سن نوجوانی و ورود به مرز جوانی از آنها بابت هوش سرمایه گذاری شان تشکر می کنند.
مادرانی شجاع و اقتصادی باشید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author