لزوم حرکت به سمت مکانیسم بازار در بخش کشاورزی

لزوم حرکت به سمت مکانیسم بازار در بخش کشاورزی
راهی جز حرکت در مسیر کشف واقعی قیمت ها در همه بازارها به خصوص بازار محصولات کشاورزی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا نداریم و در این بین بهترین و تنها سازوکار در این مسیر، بورس کالاست.

لزوم حرکت به سمت مکانیسم بازار در بخش کشاورزی

راهی جز حرکت در مسیر کشف واقعی قیمت ها در همه بازارها به خصوص بازار محصولات کشاورزی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا نداریم و در این بین بهترین و تنها سازوکار در این مسیر، بورس کالاست.
لزوم حرکت به سمت مکانیسم بازار در بخش کشاورزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author