قیمت خوراک پتروشیمی در تیرماه اعلام شد

قیمت خوراک پتروشیمی در تیرماه اعلام شد
معاونت برنامه ریزی وزارت نفت قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک برای شرکتهای پتروشیمی را در تیرماه 2 هزار و 790 ریال اعلام کرد.

قیمت خوراک پتروشیمی در تیرماه اعلام شد

معاونت برنامه ریزی وزارت نفت قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک برای شرکتهای پتروشیمی را در تیرماه 2 هزار و 790 ریال اعلام کرد.
قیمت خوراک پتروشیمی در تیرماه اعلام شد

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author