قیمت برخی خودروهای گروه سایپا افزایش خواهد داشت

قیمت برخی خودروهای گروه سایپا افزایش خواهد داشت
امسال در حالی که نرخ تورم بخش صنعت حدود 5.9 درصد و نرخ بهره وری 2.5 درصد (کاهنده) اعلام شده است، در مجموع افزایش قیمت خودروها 3.4 درصد خواهد بود که البته باید عامل متاثر از بهبود کیفی خودروها را در مقایسه با پارسال به این نرخ افزود.

قیمت برخی خودروهای گروه سایپا افزایش خواهد داشت

امسال در حالی که نرخ تورم بخش صنعت حدود 5.9 درصد و نرخ بهره وری 2.5 درصد (کاهنده) اعلام شده است، در مجموع افزایش قیمت خودروها 3.4 درصد خواهد بود که البته باید عامل متاثر از بهبود کیفی خودروها را در مقایسه با پارسال به این نرخ افزود.
قیمت برخی خودروهای گروه سایپا افزایش خواهد داشت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author