قطعه سازهای پرتقاضا

قطعه سازهای پرتقاضا
گروه های اکثراً متعادل سرمایه گذاری و واسطه‌گری‌های مالی با پررنگ شدن مجدد شایعه انجام معامله بلوکی نماد سرچشمه، افزایش تقاضا و معاملات مثبت این نماد مواجه شدند.

قطعه سازهای پرتقاضا

گروه های اکثراً متعادل سرمایه گذاری و واسطه‌گری‌های مالی با پررنگ شدن مجدد شایعه انجام معامله بلوکی نماد سرچشمه، افزایش تقاضا و معاملات مثبت این نماد مواجه شدند.
قطعه سازهای پرتقاضا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author