قطر با تمام محدودیت ها، آماده میزبانی جام جهانی است

قطر با تمام محدودیت ها، آماده میزبانی جام جهانی است
با این که محدودیت های اعمال شده از سوی این 4 کشور به سومین ماه متوالی رسیده است، قطر اعلام کرده با پرداخت هزینه های بیشتر، نسبت به آنچه پیش بینی می شد، می تواند سر موقع تمامی تعهدات خود را نسبت به تجهیز این کشور برای میزبانی جام جهانی انجام دهد.

قطر با تمام محدودیت ها، آماده میزبانی جام جهانی است

با این که محدودیت های اعمال شده از سوی این 4 کشور به سومین ماه متوالی رسیده است، قطر اعلام کرده با پرداخت هزینه های بیشتر، نسبت به آنچه پیش بینی می شد، می تواند سر موقع تمامی تعهدات خود را نسبت به تجهیز این کشور برای میزبانی جام جهانی انجام دهد.
قطر با تمام محدودیت ها، آماده میزبانی جام جهانی است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author