قرعه نخستین عرضه اولیه امسال فرابورس ایران به نام «اوان» افتاد

قرعه نخستین عرضه اولیه امسال فرابورس ایران به نام «اوان» افتاد
در عرضه اولیه مبین وان کیش دامنه قیمتی از مبلغ 3400 ریال تا 3470 ریال در ثبت سفارش اعلام شده و حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به تعداد 450 سهم است.

قرعه نخستین عرضه اولیه امسال فرابورس ایران به نام «اوان» افتاد

در عرضه اولیه مبین وان کیش دامنه قیمتی از مبلغ 3400 ریال تا 3470 ریال در ثبت سفارش اعلام شده و حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به تعداد 450 سهم است.
قرعه نخستین عرضه اولیه امسال فرابورس ایران به نام «اوان» افتاد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author