فیلم Big Short گویشی جدید از بحران مالی آمریکا

فیلم Big Short گویشی جدید از بحران مالی آمریکا
فیلم Big Short یکی از بهترین فیلم های سال به شمار می رود. اثری که فیلمنامه قدرتمندی دارد و دیالوگ های ماندگار فراوانی در آن شنیده می شود. بازی های عالی بازیگران نیز به رشد فیلم کمک شایانی کرده است.

فیلم Big Short گویشی جدید از بحران مالی آمریکا

فیلم Big Short یکی از بهترین فیلم های سال به شمار می رود. اثری که فیلمنامه قدرتمندی دارد و دیالوگ های ماندگار فراوانی در آن شنیده می شود. بازی های عالی بازیگران نیز به رشد فیلم کمک شایانی کرده است.
فیلم Big Short گویشی جدید از بحران مالی آمریکا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author