فلزات اساسی، کانه فلزی و شیمیایی در صدر معاملات بورس تهران

فلزات اساسی، کانه فلزی و شیمیایی در صدر معاملات بورس تهران
در معاملات امروز بورس تهران سرمایه گذاران بیش از 952 میلیون برگه دارایی مالی را دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 2 هزار و 602 میلیارد ریال بود و در 59 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

فلزات اساسی، کانه فلزی و شیمیایی در صدر معاملات بورس تهران

در معاملات امروز بورس تهران سرمایه گذاران بیش از 952 میلیون برگه دارایی مالی را دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 2 هزار و 602 میلیارد ریال بود و در 59 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.
فلزات اساسی، کانه فلزی و شیمیایی در صدر معاملات بورس تهران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author