فلزات اساسی، شیمیایی و خودرو در صدر معاملات ایستادند

فلزات اساسی، شیمیایی و خودرو در صدر معاملات ایستادند
در پایان معاملات امروز سرمایه گذاری توکا فولاد با معامله بلوکی به 90 میلیون سهمی بیشترین حجم معاملات و صنایع پتروشیمی خلیج فارس با معامله بلوکی 345 میلیارد ریالی بیشترین ارزش معاملات را داشتند.

فلزات اساسی، شیمیایی و خودرو در صدر معاملات ایستادند

در پایان معاملات امروز سرمایه گذاری توکا فولاد با معامله بلوکی به 90 میلیون سهمی بیشترین حجم معاملات و صنایع پتروشیمی خلیج فارس با معامله بلوکی 345 میلیارد ریالی بیشترین ارزش معاملات را داشتند.
فلزات اساسی، شیمیایی و خودرو در صدر معاملات ایستادند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author