فلزات اساسی، رایانه و شیمیایی صدرنشینان بورس تهران بودند

فلزات اساسی، رایانه و شیمیایی صدرنشینان بورس تهران بودند
صدرنشینی بازار امروز نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای کاشی پارس، شهد ایران، کشت و صنعت چین چین، قند ثابت خراسان، شیشه و گاز، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی و لنت ترمز ایران بود.

فلزات اساسی، رایانه و شیمیایی صدرنشینان بورس تهران بودند

صدرنشینی بازار امروز نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای کاشی پارس، شهد ایران، کشت و صنعت چین چین، قند ثابت خراسان، شیشه و گاز، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی و لنت ترمز ایران بود.
فلزات اساسی، رایانه و شیمیایی صدرنشینان بورس تهران بودند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author