فلزات اساسی، خودرو و شیمیایی ها در صدر بازار ایستادند

فلزات اساسی، خودرو و شیمیایی ها در صدر بازار ایستادند
در بازار امروز سرمایه گذاران بورسی بیش از 802 میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از یک هزار و 833 میلیارد ریال بود و در 58 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

فلزات اساسی، خودرو و شیمیایی ها در صدر بازار ایستادند

در بازار امروز سرمایه گذاران بورسی بیش از 802 میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از یک هزار و 833 میلیارد ریال بود و در 58 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.
فلزات اساسی، خودرو و شیمیایی ها در صدر بازار ایستادند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author