فروکش شدن هیجان فروشندگان

فروکش شدن هیجان فروشندگان
در بازار امروز و با توجه به رشد سریع دلار در روزهای اخیر، گروه و شرکت های صادرات محور و دلاری از اقبال مجدد برخوردار بودند که در این بین گروه های فلزی و معدنی جزء گروه های پیشرو بود و شروعی مثبت داشتند تا جایی که نمادهای کطبس و فنورد با صف خرید و نمادهای فاسمین، کپرور، هرمز، فزرین، کمنگنز و کروی با جهش قیمتی مواجه شدند.

فروکش شدن هیجان فروشندگان

در بازار امروز و با توجه به رشد سریع دلار در روزهای اخیر، گروه و شرکت های صادرات محور و دلاری از اقبال مجدد برخوردار بودند که در این بین گروه های فلزی و معدنی جزء گروه های پیشرو بود و شروعی مثبت داشتند تا جایی که نمادهای کطبس و فنورد با صف خرید و نمادهای فاسمین، کپرور، هرمز، فزرین، کمنگنز و کروی با جهش قیمتی مواجه شدند.
فروکش شدن هیجان فروشندگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author