فرضیه کارآیی بازار چیست

فرضیه کارآیی بازار چیست
کارایی بازار در سال ۱۹۷۰ توسط اقتصاددان معروف یوجین فاما مطرح شد. او در فرضیه بازار کارا (EMH)، عنوان می‌ کند که یک سرمایه گذار ممکن نیست بتواند بهتر از بازار عمل کند چرا که همه اطلاعات موجود و تأثیرگذار، از قبل در قیمت سهم منعکس شده است.

فرضیه کارآیی بازار چیست

کارایی بازار در سال ۱۹۷۰ توسط اقتصاددان معروف یوجین فاما مطرح شد. او در فرضیه بازار کارا (EMH)، عنوان می‌ کند که یک سرمایه گذار ممکن نیست بتواند بهتر از بازار عمل کند چرا که همه اطلاعات موجود و تأثیرگذار، از قبل در قیمت سهم منعکس شده است.
فرضیه کارآیی بازار چیست

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author