فردا؛ اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه می شود

فردا؛ اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه می شود
فردا؛ مجموعاً یک میلیون و 711 هزار و 87 قرارداد با هدف تامین مالی فعالیت های دولت عرضه اولیه خواهد شد.

فردا؛ اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه می شود

فردا؛ مجموعاً یک میلیون و 711 هزار و 87 قرارداد با هدف تامین مالی فعالیت های دولت عرضه اولیه خواهد شد.
فردا؛ اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه می شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author