فرابورس ایران هزینه هدایای نوروزی خود را اهدا می‌کند

فرابورس ایران هزینه هدایای نوروزی خود را اهدا می‌کند
هزینه‌های هدایای نوروزی امسال فرابورس در راستای ‏کمپینی که ستاد نوسازی مدارس به زودی رونمایی خواهد کرد به «احداث و بازسازی سرویس‌های بهداشتی ‏مدارس مناطق محروم» اختصاص می‌یابد.‏

فرابورس ایران هزینه هدایای نوروزی خود را اهدا می‌کند

هزینه‌های هدایای نوروزی امسال فرابورس در راستای ‏کمپینی که ستاد نوسازی مدارس به زودی رونمایی خواهد کرد به «احداث و بازسازی سرویس‌های بهداشتی ‏مدارس مناطق محروم» اختصاص می‌یابد.‏
فرابورس ایران هزینه هدایای نوروزی خود را اهدا می‌کند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author