فرابورس ایران آماده واگذاری شرکت‌های دولتی است

فرابورس ایران آماده واگذاری شرکت‌های دولتی است
هامونی اظهار داشت: در صورتی که سازمان خصوصی سازی مقدمات و شرایط لازم را فراهم آورد، فرابورس ایران این آمادگی را دارد تا نسبت به پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازارهای خود اقدام کند.

فرابورس ایران آماده واگذاری شرکت‌های دولتی است

هامونی اظهار داشت: در صورتی که سازمان خصوصی سازی مقدمات و شرایط لازم را فراهم آورد، فرابورس ایران این آمادگی را دارد تا نسبت به پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازارهای خود اقدام کند.
فرابورس ایران آماده واگذاری شرکت‌های دولتی است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author