فاینکس 2018؛ مهمترین فرصت برای توسعه سرمایه گذاری در کشور

فاینکس 2018؛ مهمترین فرصت برای توسعه سرمایه گذاری در کشور
فاینکس 2018 نه تنها امکان تعامل نزدیک فعالان بازار سرمایه را فراهم می کند، بلکه زمینه مراوده با فعالان اقتصادی در حوزه های دیگر، موسسات مالی و اعتباری، بانک ها، شرکت های بیمه، صاحبان پروژه های سرمایه گذاری کشور در بخش های استراتژیک و مهم را فراهم می آورد تا متولیان و فعالان مربوط بتوانند در فضایی تخصصی به تشریک مساعی و همفکری بپردازند.

فاینکس 2018؛ مهمترین فرصت برای توسعه سرمایه گذاری در کشور

فاینکس 2018 نه تنها امکان تعامل نزدیک فعالان بازار سرمایه را فراهم می کند، بلکه زمینه مراوده با فعالان اقتصادی در حوزه های دیگر، موسسات مالی و اعتباری، بانک ها، شرکت های بیمه، صاحبان پروژه های سرمایه گذاری کشور در بخش های استراتژیک و مهم را فراهم می آورد تا متولیان و فعالان مربوط بتوانند در فضایی تخصصی به تشریک مساعی و همفکری بپردازند.
فاینکس 2018؛ مهمترین فرصت برای توسعه سرمایه گذاری در کشور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author