فاینکس یازدهم؛ فرصتی برای تشریح سیاست های ارکان بازار سرمایه

فاینکس یازدهم؛ فرصتی برای تشریح سیاست های ارکان بازار سرمایه
زمانی که یک نمایشگاه تخصصی به دوره یازدهم می رسد به این معناست که موفق بوده و نهادهای برگزار کننده باید هر سال اثرات این گردهمایی را بررسی کنند.

فاینکس یازدهم؛ فرصتی برای تشریح سیاست های ارکان بازار سرمایه

زمانی که یک نمایشگاه تخصصی به دوره یازدهم می رسد به این معناست که موفق بوده و نهادهای برگزار کننده باید هر سال اثرات این گردهمایی را بررسی کنند.
فاینکس یازدهم؛ فرصتی برای تشریح سیاست های ارکان بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author