فاینکس فرصت تبلیغاتی موثر برای نظام بانکی کشور است

فاینکس فرصت تبلیغاتی موثر برای نظام بانکی کشور است
برای اینکه در این دوره از نمایشگاه، حضور بانکی ها پررنگ تر از سنوات گذاشته دیده شود، برنامه های ویژه ای همچون برگزاری میزگرد، همایش و پنل های آموزشی در نظر گرفته شده است که مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان در نمایشگاه، حضور بانک ها را در این رویداد بین المللی در حد و اندازه جایگاه نظام پولی کشور ارزیابی کنند.

فاینکس فرصت تبلیغاتی موثر برای نظام بانکی کشور است

برای اینکه در این دوره از نمایشگاه، حضور بانکی ها پررنگ تر از سنوات گذاشته دیده شود، برنامه های ویژه ای همچون برگزاری میزگرد، همایش و پنل های آموزشی در نظر گرفته شده است که مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان در نمایشگاه، حضور بانک ها را در این رویداد بین المللی در حد و اندازه جایگاه نظام پولی کشور ارزیابی کنند.
فاینکس فرصت تبلیغاتی موثر برای نظام بانکی کشور است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author