عوامل ثبت رکوردهای تاریخی بورس کالا در سال ٩٦

عوامل ثبت رکوردهای تاریخی بورس کالا در سال ٩٦
رشد ارزش معاملات بورس کالا به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گرچه به افزایش نرخ کالاها نیز مربوط می شود، اما از مهم ترین دلایل آن افزایش حجم معاملات بازار فیزیکی و مالی تحت تاثیر افزایش تنوع در کالاهای عرضه شده در بورس بوده که بر رشد معاملات از نظر ریالی نیز اثر مثبت اعمال کرده است.

عوامل ثبت رکوردهای تاریخی بورس کالا در سال ٩٦

رشد ارزش معاملات بورس کالا به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گرچه به افزایش نرخ کالاها نیز مربوط می شود، اما از مهم ترین دلایل آن افزایش حجم معاملات بازار فیزیکی و مالی تحت تاثیر افزایش تنوع در کالاهای عرضه شده در بورس بوده که بر رشد معاملات از نظر ریالی نیز اثر مثبت اعمال کرده است.
عوامل ثبت رکوردهای تاریخی بورس کالا در سال ٩٦

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author