عملکرد 9 ماهه سرمایه گذاری شفادارو منتشر شد

عملکرد 9 ماهه سرمایه گذاری شفادارو منتشر شد
سرمایه گذاری شفا دارو در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 14 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند مثبتی داشت.

عملکرد 9 ماهه سرمایه گذاری شفادارو منتشر شد

سرمایه گذاری شفا دارو در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 14 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند مثبتی داشت.
عملکرد 9 ماهه سرمایه گذاری شفادارو منتشر شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author