عملکرد شش ماهه ماشین سازی اراک

عملکرد شش ماهه ماشین سازی اراک
شرکت ماشین سازی اراک در دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 مبلغ 114 ریال زیان به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از روند نزولی برخوردار بوده است.

عملکرد شش ماهه ماشین سازی اراک

شرکت ماشین سازی اراک در دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 مبلغ 114 ریال زیان به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از روند نزولی برخوردار بوده است.
عملکرد شش ماهه ماشین سازی اراک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author