عرضه ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد نفتی روی رینگ بورس انرژی

عرضه ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد نفتی روی رینگ بورس انرژی
خواجه نصیری با اشاره به اینکه قیمت پایه به عنوان مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعمال اختیار خرید تبعی و همچنین قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه قرار خواهد گرفت گفت: قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی، قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل۱۷.۱ درصد سالیانه و قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۷ درصد سالیانه است.

عرضه ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد نفتی روی رینگ بورس انرژی

خواجه نصیری با اشاره به اینکه قیمت پایه به عنوان مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعمال اختیار خرید تبعی و همچنین قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه قرار خواهد گرفت گفت: قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی، قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل۱۷.۱ درصد سالیانه و قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۷ درصد سالیانه است.
عرضه ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد نفتی روی رینگ بورس انرژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author