عرضه دو هزار و 100 میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در بورس

عرضه دو هزار و 100 میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در بورس
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از عرضه دو هزار و 100 میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در فرابورس و بورس در شهریورماه خبر داد.

عرضه دو هزار و 100 میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در بورس

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از عرضه دو هزار و 100 میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در فرابورس و بورس در شهریورماه خبر داد.
عرضه دو هزار و 100 میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در بورس

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author