عرضه بیش از 6 هزار میلیارد سهام

عرضه بیش از 6 هزار میلیارد سهام
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: حجم واگذاری های ما در دو ماه آخر سال به اندازه تمام 10 ماه گذشته خواهد بود و بیش از 6 هزار میلیارد سهم را عرضه می کنیم.

عرضه بیش از 6 هزار میلیارد سهام

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: حجم واگذاری های ما در دو ماه آخر سال به اندازه تمام 10 ماه گذشته خواهد بود و بیش از 6 هزار میلیارد سهم را عرضه می کنیم.
عرضه بیش از 6 هزار میلیارد سهام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author